+

Makedonia > Myntkatalog

Makedonia 50 deni - obverseMakedonia 50 deni - reverse
50 deni 1993
Messing
, 4.05g, ø 21.5mm
Makedonia - KM# 1
Republikken Makedonia
Pris: 6.19 kr
Makedonia 1 denar - obverseMakedonia 1 denar - reverse
1 denar 2016
Messingbelagt stål
, 5.1g, ø 23.7mm
Makedonia - UC# 1
Republikken Makedonia
Pris: 7.83 kr
Makedonia 1 denar - obverseMakedonia 1 denar - reverse
1 denar 2000
Kobber-sink-nikkel
, 5.1g, ø 23.8mm
Makedonia - KM# 27
Republikken Makedonia
Pris: 14.7 kr
Makedonia 1 denar - obverseMakedonia 1 denar - reverse
1 denar 1993-2014
Messing
, 5.15g, ø 23.7mm
Makedonia - KM# 2
Republikken Makedonia
Makedonia 2 denarer - obverseMakedonia 2 denarer - reverse
2 denarer 1993-2014
Messing
, 6.25g, ø 25.5mm
Makedonia - KM# 3
Republikken Makedonia
Makedonia 5 denarer - obverseMakedonia 5 denarer - reverse
5 denarer 1993-2008
Messing
, 7.25g, ø 27.5mm
Makedonia - KM# 4
Republikken Makedonia
Makedonia 10 denarer - obverseMakedonia 10 denarer - reverse
10 denarer 2008-2017
Kobber-sink-nikkel
, 6.6g, ø 24.5mm
Makedonia - KM# 31
Republikken Makedonia
Makedonia 50 denarer - obverseMakedonia 50 denarer - reverse
50 denarer 2008
Kobber-sink-nikkel
, 7.7g, ø 26.5mm
Makedonia - KM# 32
Republikken Makedonia
Pris: 12.66 kr
Makedonia 1 denar - obverseMakedonia 1 denar - reverse
1 denar 2000
2000th Anniversary of Christianity
Messing
, 5.15g, ø 23.7mm
Makedonia - KM# 9
Republikken Makedonia
Pris: 14.73 kr
Makedonia 1 denar - obverseMakedonia 1 denar - reverse
1 denar 1995
50th Anniversary - FAO, Brass /yellow color/
Messing
, 5.15g, ø 23.7mm
Makedonia - KM# 5
Republikken Makedonia
Pris: 8.89 kr
Makedonia 1 denar - obverseMakedonia 1 denar - reverse
1 denar 1995
50th Anniversary - FAO, Copper-Nickel-Zinc /gray color/
Kobber-sink-nikkel
, 5.15g, ø 23.7mm
Makedonia - KM# 5a
Republikken Makedonia
Pris: 7.11 kr
Makedonia 2 denarer - obverseMakedonia 2 denarer - reverse
2 denarer 1995
50th Anniversary - FAO, Brass /yellow color/
Messing
, 6.25g, ø 25.5mm
Makedonia - KM# 6
Republikken Makedonia
Pris: 9.17 kr
uCoin