+

Det osmanske rike > Sultan Abdülmecid I (1839 - 1861)

Varianter
170
År
År1p5p10p20p1Kr40p2Kr5Kr10Kr20Kr25Kr50Kr100KrÅr
1p5p10p20p/Ag
20p/Cu
1Kr40p2Kr5Kr10Kr20Kr/new
20Kr/old
25Kr50Kr100Kr١٢٥٥١٢٥٥
Myntsystem: 1 lira = 100 kurus = 4000 para
1p - 1 para
5p - 5 para
10p - 10 para
20p - 20 para
40p - 40 para
1Kr - 1 kurus
2Kr - 2 kurus
5Kr - 5 kurus
10Kr - 10 kurus
20Kr - 20 kurus
25Kr - 25 kurus
50Kr - 50 kurus
100Kr - 100 kurus
uCoin